Zakonodaja

Zakonski predpisi ki se nanašajo na dejavnost podjetja KARBON.

 • Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS 39/06 – ZVO-1E, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12)
 • Energetski zakon (Ur.l. RS 27/07 – UPB – 70/08, 22/10 in 10/12)
 • Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l. RS 33/06 – ZPNB – UPB1, 41/09 in 97/10) 
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS 43/07 – ZIN – UPB1)
 • Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS 96/04 – ZON – UPB2)
 • Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur.l. SRS 15/76 in 29/86) - ne veljajo 7., 8. in 9. člen – glej 193. člen ZVO1-UPB1
 • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS 34/08 in 61/11)
 • Uredba o odpadkih (Ur.l. RS 103/11)
 • Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS 61/11)
 • Uredba o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS 68/08)
 • Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Ur.l. RS 123/04 in 106/05)
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije (Ur.l. RS 109/05 in 62/08)
 • Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur.l. RS 34/08)
 • Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS 62/08); ne velja več četrto poglavje in priloga 4
 • Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Ur.l. RS 57/08)
 • Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l. RS 63/09)
 • Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Ur.l. RS 37/11)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS 84/06, 106/06, 110/07, 67/11 in 68/11)
 • Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do 2007 (Ur.l. RS 29/02)
 • Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS 107/06 in 100/10)Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08)
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur.l. RS 3/10 in 64/12)
 • Uredba o izrabljenih vozilih (Ur.l. RS 32/11, 45/11 in 26/12)
 • Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Ur.l. RS 43/06)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS 34/08)
 • Uredba o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi in pri vzdrževalnih delih na objektih, inštalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS 60/06)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08 in 70/10)
 • Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.l. RS 05/03)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur.l. RS 87/05 in 118/05)
 • Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2012 (Ur.l. RS 109/11)
 • Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (U.l. RS 32/06)
 • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Ur.l. RS 110/10)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Ur. l. RS 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10)
 • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Ur.l. RS 110/10)
 • Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur.l. RS 32/06, 65/06 in 78/08)
 • Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur.l. RS 110/10)